Ray Manzarek a Robbie Krieger v ?ervenci op?t v Praze!
Přidal/a maris dne April 24 2011 23:23:11
P?esn? po roce se ?eské publikum op?t do?ká vystoupení dvou původních ?lenů The Doors v Praze. V Incheba Arén? vystoupí Ray Manzarek and Robbie Krieger of The Doors 13. ?ervence 2011 v rámci setkání, které p?ipravují v nejv?tším ?eském m?st? po?adatelé legendárního festivalo Trutnov Open Air.

Více v rozší?eném ?lánku...
Novinka
P?esn? po roce se ?eské publikum op?t do?ká vystoupení dvou původních ?lenů The Doors v Praze. V Incheba Arén? vystoupí Ray Manzarek and Robbie Krieger of The Doors 13. ?ervence 2011 v rámci setkání, které p?ipravují v nejv?tším ?eském m?st? po?adatelé legendárního festivalo Trutnov Open Air.

??Různé festivaly mají své zimní variace, my máme m?síc p?edem before-párty. Kdyby to nebylo s kapelou, která je blízká našim srdcím, asi bychom nad tím nep?emýšleli," ?íká Eva Navrátilová, organizátorka trutnovského festivalu.

??Chceme vytvo?it jakýsi protipól ke klasickým koncertům odehrávajícím se v hlavním m?st?, na které se v?tšinou p?ijde, poslechne a odejde bez bližšího momentu setkání. S pomocí Jimovy aury se pokusíme p?enést mezi m?stské kulisy energii z podhorského ležení. Sami jsme zv?daví nakolik se poda?í vdechnout do zast?ešeného prostoru kousek atmosféry zpod nebe," ?íká zakladatel trutnovského festivalu Martin V?chet.

Letošní ro?ník trutnovského festivalu bude mimo jiné v?nován i zp?vákovi The Doors Jimu Morrisonovi. Letos tomu je akorát ?ty?icet let, kdy zem?el. ??Letošní festival pod horami mimo jiné v?nujeme Jimu Morrisonovi, který možná p?ed 40ti lety odešel do v??ných lovišť, pokud se nepotlouká n?kde po asijských pralesech ?i domorodých ostrovech, kde si v anonymit? píše své básni?ky. P?edfestivalovou ozv?nou zpod hor v Incheba Arén? Jimovy a všem jeho v?rným spolubojovníkům, poslucha?ům a vyznava?ům ??ješt?r?í" filosofie vzdáváme ?est," ?íká ke koncertu Martin V?chet. ??A pokud se Jim potlouká n?kde po asijských stepích nebo afrických pouští, rádi bychom jej touto cestou pozvali," dodává Borek Ji?ík.

Koncert po?ádá ve spole?né produkci Geronimo Agency a Borek Ji?ík (mimo jiné po?adatel jediného koncertu Toma Waitse v ?echách ?i pražského vystoupení Radiohead). Nápad dostat Doors znovu do Prahy vznikl b?hem jejich lo?ského ?eského vystoupení. ??Byl to jeden z nejsiln?jší a nejlepších koncertů, na n?mž jsem za poslední roky byl. Ve sterilním prost?edí ??Pakulu", který si postavili ke schůzování komunisti?tí papaláši, se po druhé skladb? všichni zvedli, tan?ili a zapalovali si dýmky. To jsem v tomto prostoru nikdy nezažil. Kapela hrála jak v nejlepších letech psychedelického ?asu s jediným rozdílem - mnohem syrov?ji. Za mikrofonem bohužel nestál Jim, zp?vák si však po druhé skladb? podmanil celý prostor i návšt?vníky všech generací. V žádném p?ípad? se nejednalo o n?jaký revival sama sebe a nám bylo jasné, že to je p?esn? kapela, jejíž koncert bychom cht?li s naším kmenem uskute?nit. Rok se sešel s rokem a kruh se letos v m?síci hromu uzavírá," ?íká Martin V?chet.

Vstupenky za 880 K? v?etn? poplatku jsou k dispozici v síti Ticketportal, o 50 korun levn?jší budou po Velikonocích k dispozici na webu www.festivaltrutnov.cz.

Zdroj: ireport.cz